Rokowania 27.11.2012

Zakończyły się rokowania dotyczące zmian Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.  Jak już wiecie spowodowane to było propozycjami pracodawcy związanymi z wypowiedzeniem układu, w celu zmiany poszczególnych zapisów w istniejącym dokumencie. Jak każdy układ zarejestrowany w Polsce, podlega rozwiązaniom zawartym w dziale XI Kodeksu Pracy i podlega okresowi wypowiedzenia w razie wprowadzanych zmian lub wypowiedzenia całkowitego. W dniu 27.11.2012 Przedstawiciel Zarządu Spółki oraz związków zawodowych NSZZ „Solidarność” i OPZZ, podpisały protokół dodatkowy, dotyczący przedmiotowej sprawy. Dokument ten zmienia zapisy zawarte w poszczególnych punktach oraz informuje o zmianach układu i jego nowym brzmieniu. Aby to się stało, (jak pisaliśmy o tym w poprzednim numerze), pracodawca wypowie układ zbiorowy, który był dotąd obowiązujący w zakładzie.  Na tej podstawie wszystkim pracownikom zostaną wypowiedziane warunki umowy o pracę i zaproponowane nowe, które będą dostosowane do nowych przepisów zakładowych na podstawie zmian układowych. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, z czego każdy z pracowników ma połowę tego okresu na decyzje przyjęcia nowych warunków lub rozwiązania stosunku pracy.

Zmiany powinny dotyczyć postanowień, które zostały określone w nowym ZUZP. Uzgodnienia i zmiany to wynik pracy całego zespołu, który przełożył się na kompromis w celu utrzymania niektórych zapisów ZUZP, wykraczających poza Ustawę Kodeks Pracy. Najważniejszymi zmianami oraz utrzymanymi zapisami są następujące ustalenia:

  • Pieniężne nagrody jubileuszowe obowiązywać będą do 2016 roku włącznie, których podstawę stanowić będzie kwota 2200 złotych brutto. Po tym okresie nagrody jubileuszowe zostaną zlikwidowane.
  • Nagrody emerytalne w okresie wypowiedzenia pozostają na niezmienionym poziomie, a następnie wypłacane zostaną na podstawie wytycznych zawartych w Kodeksie Pracy
  • Dodatkowe odprawy rentowe zostaną zmienione w następujący sposób:

Do 25 lat – świadczenie zawarte w Kodeksie Pracy

25 lat – 200% podstawy

30 lat – 250% podstawy

35 lat – 300% podstawy

40 lat – 400% podstawy

45 lat – 500% podstawy

Jako podstawę ustala się minimalne wynagrodzenie rozumiane zgodnie z ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  • Zasady rozliczania godzin nadliczbowych zostają przywrócone do stanu, który definiuje Kodeks Pracy
  • Dodatkowe wynagrodzenie za prace w warunkach szkodliwych i uciążliwych zostaje zlikwidowane
  • Dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej pozostaje bez zmian
  • Dodatek operacyjny pozostaje bez zmian
  • Dodatek za pracę w niedziele i święta pozostaje bez zmian
  • Dofinansowanie do posiłków nie ulega zmianie

Reszta dokumentu pozostaje bez zmian i nie była przedmiotem dyskusji. Dotyczy to także pojawiających się spekulacji i plotek dotyczących wypowiedzeń kategorii zaszeregowań. Podczas rozmów pracodawca potwierdził, że umowy zmienia się tylko w zakresie, jaki przewidują zmiany związane z protokołem dodatkowym. Prace nad wyceną stanowisk i kategoriami są nieuniknione w nowym roku, natomiast na chwile obecną nie były przedmiotem żadnych rozmów lub zmian. Jeżeli któremukolwiek pracownikowi zostałaby z powodu zmian układowych zmieniona w jakiś sposób umowa na mniej korzystną poza wymienionymi powyżej punktami, to proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” bez względu na członkostwo lub jego brak.

Related posts

Leave a Comment