Wrześniowy InfoS

Co prawda  wybory odbyły się w marcu , a sekcyjne w kwietniu, niemniej należy przekazać pełne wiadomości i nowy sposób zorganizowania działalności związku Solidarność w naszym zakładzie i poza nim.

Władzą wykonawczą jest Komisja Zakładowa nr 311 którą wybrali delegaci podczas Zakładowego Zebrania Delegatów organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”  Przewodniczącym został wybrany Dariusz Skorek, który z pośród wybranych członków  Komisji Zakładowej powołał na zastępców Elżbietę Dębską oraz Piotra Rybińskiego. Sekretarzem został Janusz Kudelski , natomiast skarbnikiem związku Danuta Jusińska. Ścisłe grono uzupełnili  Członkowie Prezydium  w  składzie Krzysztof Borczyk, Marek Stabiński i Dariusz Wodarski. Wszystkie wymienione powyżej osoby stanowią zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” działaczy, którzy posiadają bez względu na pełnioną funkcję równorzędne uprawnienia w składzie dwuosobowym, do podejmowania wszystkich najistotniejszych decyzji wraz z podpisywaniem dokumentacji negocjacyjnych i zobowiązań związkowych. Komisję Zakładową uzupełnili także: Agnieszka Gronecka, Ewa Kapciak, Dorota Łach, Wojciech Koselski, Dariusz Przybysz i Jerzy Użarowski. Co prawda w składzie Komisji Zakładowej  występowała jeszcze jedna osoba. Jednak zrezygnowała ona z przynależności do NSZZ „Solidarność”. W związku z nową ustawą zwana potocznie RODO, jej danych personalnych nie możemy już na tym etapie podawać. To samo dotyczy członków  wybranych do Komisji Rewizyjnej, których dane personalne są administrowane przez organizację zakładową NSZZ „Solidarność”.

Podczas pierwszego spotkania powołane zostały zespoły problemowe w składach:

BHP— Wojciech Koselski, Jerzy Użarowski, uzupełniane przez Społecznych Inspektorów Pracy — Ewę Kapciak, Marka Sztabińskiego, i Dariusza Przybysza.

SOCJALNA— Elżbieta Dębska, Agnieszka Gronecka oraz Dorota Łach.

Przewodniczący Dariusz Skorek przekazał pierwsze informacje oraz oczekiwania wobec wybranych członków władzy związkowej. Nowością będzie informowanie o spotkaniach i zebraniach drogą SMS wszystkich działaczy.  Będą to te same informacje które zamieszczane są na tablicach w pokoju  związkowym.

Powróciła sprawa zebrań Komisji Zakładowej, które decyzją wszystkich, odbywać się będą ze względu na czterozmianową pracę w co drugi czwartek miesiąca w godzinach 13-15. Ułatwi to komunikację oraz podejmowanie uchwał i stanowisk.

W pokoju  umieszczone zostały dwie tablice magnetyczne na których umieszczane są bieżące informacje oraz ogłoszenia, dostępne dla członków związku którzy w każdej chwili mogą się z nimi zapoznać.

Nowością są arkusze informacyjne umieszczone na tablicy w pokoju związkowym, dotyczące:

  1. Uzwiązkowienia z rozbiciem na poszczególne działy produkcyjne, uzupełniane co miesięcznie przez przewodniczącego.  Ma to pomóc w monitorowaniu reprezentatywności związku i jego rozwoju.
  2. Harmonogramy pracy członków Komisji Zakładowej, uzupełniane przez poszczególne osoby.  Ułatwiają one określenie kto i w jakim czasie jest dostępny w  momencie planowania spotkań lub interwencji.
  3. Frekwencji na zebraniach Komisji Zakładowej. Arkusz ułatwia komunikację, przekazywanie informacji oraz podejmowanie uchwał i stanowisk.
  4. Frekwencji na rozmowach czy spotkaniach, poszczególnych członków Komisji Zakładowej. Ułatwia to monitorowanie zagadnień, którymi zajmowali się poszczególni działacze. Nowością jest także obowiązkowe stworzenia raportu z takiego spotkania lub podjętego tematu. Raport jest zawsze do przejrzenia przez zainteresowanych członków związku.

Oczywiście to nie koniec nowinek, bo wiele nowych spraw i pomysłów jest omawianych podczas zebrań. Pierwszą zmianą będzie próba  integracji członków związku poprzez wyjazdy, spotkania lub imprezy organizowane przez związek. Dlatego powstał  pomysł o wyjeździe na Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Po problemach technicznych i nieobecności przewodniczącego, zostanie na nowo uruchomiona tablica informacyjna znajdująca się na drzwiach pokoju związku, gdzie będą umieszczane bieżące informacje oraz ogłoszenia o akcjach skierowanych do związkowców.

Wracając do sytuacji związkowej i pierwszego raportu na podstawie dotychczasowej działalności. W związku z wyborami, przerwy urlopowej i nieobecności przewodniczącego, do tej pory odbyło się 8 zebrań Komisji Zakładowej, przy średniej frekwencji 65%. Usprawiedliwionych nieobecności w tym okresie 15%.

Od początku kadencji odbyło się 14 spotkań z kierownictwem lub dyrekcją. Na każdym ze spotkań uczestniczyło minimum 2 członków Komisji Zakładowej. Raport nie dotyczy standardowych prac w komisjach bhp i socjalnej.

 

Related posts