CO W TRAWIE PISZCZY?

Po raz pierwszy wydanie naszej gazetki trafi do dwóch zakładów. Owszem poprzednio zdarzyły się trzy wydania branżowe InfoS-a, ale nie tego typu.  Teraz muszę przedstawić zagadnienia dotyczące dwóch różnych środowisk pracy i  problemów w nich występujących.

Zacznę od Lotte Wedel, nie dla tego że jestem jego pracownikiem, ale tylko dlatego, że na tą chwilę są mniej obciążające moją osobę. Komisja wykonuje swoje działania na tyle na ile pozwalają pewne ograniczenia w spotkaniach i działalności. Nie będę także pisał do Infosa oddzielnie dla każdego z zakładów, tylko dla tego aby pokazać jakie różnice i problemy  występują w obydwu firmach.  Jak wiecie odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji „S” powiązane ze szkoleniem, które miało na celu przygotowanie dokumentacji i wprowadzenie naszych spostrzeżeń i uwag do  projektu związanego z matrycowym systemem zarzadzania kompetencjami. Dnia 13.10.2021 roku podczas roboczego spotkania przekazaliśmy nasze wnioski zespołowi projektowemu. W dniu  21.10.2021 roku odbyło się spotkanie wyceniające sześć nowych stanowisk pracy, które były rezultatem pracy zespołu projektowego, związków zawodowych oraz pracowników.  Związki zawodowe nie wyceniają stanowisk pracy, natomiast delegowały ze swojego grona po jednej osobie w celu obserwacji procesu i przekazywania na gorąco uwag. Ze strony NSZZ „Solidarność” uczestnikiem był zastępca przewodniczącego Piotr Rybiński . Projekt związany z matrycowym systemem zarzadzania kwalifikacjami wejdzie teraz w następny etap, czyli dopasowanie kategorii i siatki płacowej. Dopiero teraz (a nie jak mówiły o tym plotki) rozpoczną się rozmowy związane z kasą, jak to określają pracownicy. Nie znamy jeszcze terminu najbliższego spotkania, ale jak tylko będzie cokolwiek wiadomym poinformujemy członków związku poprzez istniejące grupy informacyjne które  związek stworzył w momencie pandemii. Na bieżąco działa także, choć w ograniczonym zakresie komisja bhp.  O przeglądach warunków pracy jesteśmy informowani na bieżąco, natomiast protokoły z takich kontroli trafiają poprzez pocztę elektroniczną do związku i społecznej inspekcji pracy. Nie zwalniają także spotkania komisji socjalnej.  Dnia 04.11.2021 roku odbyło się spotkanie komisji socjalnej, które miało na celu wprowadzenie poprawek do Regulaminu ZFŚS. Jako przewodniczący mam cykliczne spotkania z Dyrekcją firmy, podczas których dyskutowane są bieżące działania firmy, sukcesy ale także pojawiające się trudności w działalności firmy.

Przejdę teraz do sprawa związanych z drugim zakładem, w którym  reprezentantem pracowników jest Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”.  Pierwsze koty za płoty, czyli jak pisałem w poprzednim numerze spotkałem się z Prezesem  Inter Europol oraz przedstawicielami HR. Spotkanie można podsumować jako  zapoznawcze, co jest normalnym i przyjętym rozwiązaniem. Jest to szczególnie ważne że w zakładzie nie działał do tej pory żaden związek zawodowy. Odbyły się już pierwsze konsultacje związkowe związane z reprezentowaniem pracowników. Jest to wymóg kodeksowy w momencie gdy w firmie działa związek zawodowy, a Pracodawca przy ruchach personalnych zobowiązany jest zwrócić się do związku zawodowego z zapytaniem czy zajęciem stanowiska. Aby poznać regulacje prawne w zakładzie, poprosiłem o przekazanie obowiązujących regulaminów Inter Europol, które bez zbędnej zwłoki zostały poprzez pocztę elektroniczną przekazane związkowi. Pisząc te słowa mam świadomość jak dużo pracy czeka Komisję aby wyprostować niecierpiące zwłoki sprawy i doprecyzować pewne zagadnienia oraz wspólnie z pracodawcą osiągnąć konsensus w momencie gdy w zakładzie pojawia się ustawowy reprezentant pracowników, jakim jest związek zawodowy. W dniu 29.10.2021 roku przesłałem do działu HR projekt regulaminu wyboru zakładowej społecznej inspekcji pracy, która w pewnych tematach  odciąży związek od problemów bezpośrednio związanych ze sprawami bezpieczeństwa. Mimo posiadanego uprawnienia przeprowadzenia wyboru bez konieczności zaangażowania pracodawcy, mając świadomość że nie znamy jeszcze przekroju zakładu, poprosiłem o uczestnictwo strony Pracodawcy w tym temacie. Sam proces będzie rozciągnięty  czasie, a związane jest to z koniecznością dopasowania okręgów wyborczych do struktury firmy, zbierania zgłoszeń kandydatów do społecznej inspekcji pracy. Dopiero po ogłoszeniu terminu procedury wyborczej, przyjdzie czas na oddanie głosu. Mając to na uwadze poprosiłem o spotkanie z działem BHP, aby omówić i zapoznać się z działalnością w tej sferze, dokonać przeglądu pomieszczeń socjalnych takich jak szatnie i stołówki. Innym ważnym tematem zgłoszonym na to spotkanie jest decyzja o umiejscowieniu tablicy związkowej oraz doprecyzowanie zasad przebywania i pełnienia dyżuru przez członków „S” w tym mojej osoby w firmie. Należy przy tym  jednak pamiętać że mimo formalnie działamy w zakładzie, to nie jesteśmy pracownikami, tylko gośćmi, którzy jednak muszą wykonywać swoje obowiązki wynikające z ustawy o związkach zawodowych, a szczególnie reagować na potrzeby członków związku oraz pracowników. Patrząc na całe wyzwanie i mentoring jakiego podjąłem, najwięcej pracy będzie w procesie uświadamiania i informacji kierownictwa średniego i niższego szczebla o istnieniu związku, jego reakcji na nieprawidłowości i  zgłaszane problemy. Wynika to z doświadczenia jakiego nabyłem w swojej firmie, opierając się na dotychczasowej działalności związku w zakładach pracy. Mimo tego jestem jednak otwarty na sugestie i szukanie porozumienia dla dobra pracowników. Dokonując przeglądu obowiązujących w firmie regulaminów w dniu 05.11.2021 roku przesłałem do Pracodawcy projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to związane z tym, że w momencie pojawienia się w zakładzie związku zawodowego, staje się on z mocy prawa reprezentantem pracowników, co oznacza że osoba do tej pory reprezentująca pracowników, utraciła swoje uprawnienia, a przejęła je Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z mocy ustawy, określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) z działającą w zakładzie organizacją związkową. Związek zawodowy kontroluje i czuwa także  nad zgodnością wydatkowanych funduszy i ich przeznaczeniem zgodnie z ogłoszonym regulaminem. 

Related posts