STRES

Stres jako zjawisko jest wszechobecny. Ponad połowę życia spędzamy w środowisku pracy,  dlatego nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego negatywnego objawu naszego zdrowia.  Najlepiej byłoby się w ogóle nie stresować. Ale tak się nie da.

Zaszufladkowano do kategorii BEHAPOWCY | Możliwość komentowania STRES została wyłączona

MOBBING W MIEJSCU PRACY

Mobbing jest pojęciem o nieostrym zakresie i czasami mylonym z dyskryminacją (art. 183a kodeks pracy). Tymczasem odróżnienie tych dwóch negatywnych oddziaływań w sferze pracowniczej ma duże znaczenie z uwagi na odmienne sankcje: w razie mobbingu pracownik może dochodzić odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z tego powodu, a także zadośćuczynienia w razie rozstroju zdrowia (art. 943 § 3–5 kodeks pracy), natomiast w przypadku dyskryminacji przysługuje mu tylko odszkodowanie, bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Możliwość komentowania MOBBING W MIEJSCU PRACY została wyłączona

ZMIANA PRACY

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Pora spojrzeć na rzeczywistość. Możemy to zauważyć w przebiegu karier pracowników. Według danych opublikowanych przez Eurobarometr, Polacy zmieniają pracę średnio, co 2,8 lat. Widać to zwłaszcza na początku, kiedy młody pracownik zdobywa doświadczenie i szuka swojej ścieżki zawodowej. Co jest najczęstszym powodem tego kroku?

Zaszufladkowano do kategorii NA PIERWSZEJ LINI | Możliwość komentowania ZMIANA PRACY została wyłączona

Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.

Co do zasady, pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz wynagrodzenia przysługuje również stosowny dodatek za wykonywaną w ten sposób pracę. Warto jednak zwrócić również uwagę na inną formę rekompensaty za wykonywaną w ten sposób pracę. Zgodnie z art. 1512 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.; dalej: K.p.), w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na pisemny wniosek pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego o pracy.

Zaszufladkowano do kategorii POMYSŁOWY ZWIĄZKOWIEC | Możliwość komentowania Czas wolny jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych. została wyłączona

BEZPIECZNI NA MECIE?

behapowcy

Kampanię, jaką prowadzi Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pracownicy uznają za konieczną, chociaż bardzo spóźnioną. Nie wszystkie formy popularyzacji zagadnienia się podobają np. Konkurs Dobrych Praktyk.  Na papierze i na slajdach wszystko może wyglądać znakomicie w praktyce już nie tak różowo.  Zresztą z powielaniem praktyk, nawet dobrych jest pewien szkopuł. To, co się może sprawdzać w firmie X niekoniecznie, musi znaleźć zastosowanie w firmie Y.  Skuteczność danej metody zależy od wielu czynników.  Na przykład od systemów organizacji pracy. Rzecz w tym, by dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy była troską każdego pracodawcy i pracownika. Zawsze!  

Zaszufladkowano do kategorii BEHAPOWCY | Możliwość komentowania BEZPIECZNI NA MECIE? została wyłączona

NIERÓWNE TRAKTOWANIE I DYSKRYMINACJA

W ostatnich latach zaobserwować można zdecydowany wzrost świadomości pracowników w sprawach dotyczących dyskryminacji i nierównego traktowania. Wpisuje się to w szerszy trend, jakim jest zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat instrumentów prawnych chroniących słabszą stronę w stosunkach ze stroną silniejszą (np. prawa konsumenckie takie jak rękojmia, ochrona dóbr osobistych itp.). Wbrew powszechnemu mniemaniu nierówne traktowanie i dyskryminacja to nie są tożsame zagadnienia. A to ma niezwykle duże znaczenie praktyczne, gdyż zdecydowanie inaczej kształtuje się sytuacja pracownika dochodzącego swoich praw w zależności od tego, który ze wskazanych zarzutów stawia pracodawcy.

Zaszufladkowano do kategorii NA PIERWSZEJ LINI | Możliwość komentowania NIERÓWNE TRAKTOWANIE I DYSKRYMINACJA została wyłączona

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ NR 311 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGION MAZOWSZE w LOTTE WEDEL SP. Z O.O.

Zaszufladkowano do kategorii AKTUALNOŚCI | Możliwość komentowania RODO została wyłączona