ZNACZENIE KOMISJI BHP

Kodeks pracy nałożył na komisję BHP następujące obowiązki:

– dokonywanie przeglądu warunków pracy,

– okresowa ocena stanu BHP

– opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

– formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie BHP.

Komisja BHP może uzgodnić z pracodawcą konieczność skorzystania z opinii lub ekspertyz specjalistów z zewnątrz, np. ekspertyzy dotyczącej maszyny, procesu, porady prawnej, której koszty ponosi pracodawca.

Posiedzenia komisji BHP powinny być dokumentowane. Najlepiej jest robić to w postaci protokołu lub sprawozdania. Wystarczy w punktach opisać ustalenia komisji, nie trzeba tworzyć wielostronicowych raportów. W praktyce najczęściej to Behapowiec zajmuje się prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji komisji BHP. Podobnie jak organizacją komisji, ustaleniem terminu posiedzenia, wysłaniem informacji o zbliżającym się posiedzeniu, przygotowaniem punktów do omówienia.

W naszym przypadku skład Komisji BHP wchodzą przedstawiciele pracodawcy, a w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący opiekę zdrowotną, oraz społeczna inspekcja pracy  oraz przedstawiciele pracowników reprezentowani przez obydwa związki zawodowe działające w zakładzie. Na terenie naszego zakładu w wyniku wyborów, powołanych zostało sześciu grupowych społecznych inspektorów pracy, z pośród których został wybrany zakładowy społeczny inspektor pracy. Związki zawodowe działające w zakładzie wyznaczyły po dwóch członków ze swojego składu, jako uzupełnienie Komisji BHP.

Patrząc od strony związku zawodowego, powinno być zasadą, że poszczególni członkowie Komisji, (reprezentujący nierzadko odmienne, a nawet rozbieżne interesy), powinni do jej działalności wnosić problemy swojej funkcji i środowiska. Dlatego gonitwa przez działy, nie sprzyja pracy społecznej. Członek komisji ze strony związku, ma wręcz obowiązek zatrzymać się i porozmawiać z pracownikami, poznać ich problemy i środowisko oraz zagrożenia. To samo dotyczy społecznej inspekcji pracy, która skupiać się powinna bardziej na środowisku pracy i warunkach występujących na stanowisku pracy, niż szukać uszkodzonych kabli lub odrapanej farby, albo co gorsza przeglądać śmietniki. 

Komisja BHP powinna organizować różnego rodzaju sondaże i badania opinii załogi na temat warunków pracy. Członkowie Komisji co do zasady, mogli by pełnić dyżury w oznaczonym miejscu i czasie, znanym załodze, aby pracownicy mogli swobodnie, bez obawy o szykany, podczas bezpośredniej rozmowy zgłaszać swoje problemy i uzyskać poradę.  Dotyczy to nie tylko strony społecznej, ale także przedstawicieli pracodawcy czy  działu BHP.

Komisja BHP jest niezależna w swoim działaniu i ma na celu zwrócić uwagę na wszystkie nieprawidłowości i wnioskować o ich poprawę. Często są to sprawy niewygodne dla pracodawcy, niekoniecznie związane z urządzeniami lub parkiem maszynowym, lecz mające kolosalne znaczenie w poprawie środowiska pracy lub otoczenia w którym przebywają pracownicy lub wykonują w powierzone zadania. Nie od dzisiaj wiadomym jest, że to sami pracownicy przebywający wiele godzin w środowisku pracy, najlepiej znają jego mankamenty, braki i uchybienia. Doświadczając ich istnienia osobiście odczuwając je rzec można „na własnej skórze”. Członkowie Komisji bhp powinni zatem utrzymywać więź z pracownikami i czynić wiele, aby sami pracownicy chętnie zgłaszali do nich swoje bolączki.

Komisja BHP jakimś dziwnym trafem, zaczyna być traktowana w naszym zakładzie po macoszemu, co mija się z celem jej istnienia i działań. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” będzie starała się podnieść aktywność swoich przedstawiciel, oraz zdopingować społecznych inspektorów pracy do większej aktywności.

Pisząc o SIP, nie sposób nie rozpocząć od wskazania roli związków zawodowych w jej funkcjonowaniu. Z jednej strony w ustawie związkowej wyraźnie zapisano, że do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy. Z drugiej strony należy zauważyć że cel istnienia SIP wskazał prawodawca w preambule ustawy „W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy”. 

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Wartym jest  że w najbliższym czasie nastąpi niewielka zmiana dotycząca  ustawy o SIP. Zmiana dotyczyć ma na wprowadzeniu do art. 8 ustawy o SIP przepisu, zgodnie z którym żądanie społecznego inspektora pracy dotyczące udzielenia informacji oraz okazania dokumentów w zakresie dotyczącym danych osobowych może zostać spełnione za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Kończąc przekazałem krótkie i mam nadzieje istotne informacje związane ze znaczeniem Komisji BHP oraz SIP, co może być przydatne dla pracowników, którzy nie za bardzo wiedzą jak formalnie rozwiązać problemy. Dotyczy to w szczególności wszystkich tych, którzy nie należą do związków zawodowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii BEHAPOWCY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.